Tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình tại Việt Nam đang gia tăng

Tình trạng bạo lực trẻ em trong gia đình tại Việt Nam đang gia tăng

Bạo lực gia đình hiện không chỉ nhằm vào phụ nữ mà còn còn có cả trẻ em - những chủ nhân tương lai của đất nước. Các nghiên cứu và thực tế đã cho thấy, trẻ em chịu hoặc chứng kiến bạo lực gia đình sẽ không thể phát triển hài hòa cả về thể chất, tinh thần và nhân cách như những đứa trẻ bình thường khác...