• Công ty VPF có Tổng giám đốc mới

    Công ty VPF có Tổng giám đốc mới
    28/11/2020 17:13

    Ông Trần Anh Tú tiếp tục đảm đương cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhưng không kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Thay vào đó, Tổng giám đốc mới của Công ty VPF là ông Nguyễn Minh Ngọc.