Văn hóa soi đường

Nhằm tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện kết luận Hội nghị Văn hóa toàn quốc và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chấn hưng văn hóa, Báo Thể thao và Văn hóa - TTXVN mở chuyên mục Văn hóa soi đường góp phần giúp độc giả nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.