Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Giải quyết thỏa đáng mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại

Thứ Sáu, 22/01/2016 18:06 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều nay, tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội làm việc tại Hội trường thảo luận về các văn kiện. Tham luận về chủ đề “Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam”, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhấn mạnh thời gian tới, nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đối với việc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Thực tiễn đó đòi hỏi phải xử lý mâu thuẫn giữa yêu cầu về mục tiêu nhân văn của văn hóa với những quy luật khắc nghiệt của kinh tế thị trường; giải quyết mâu thuẫn giữa đòi hỏi rất cao về mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam với sự đầu tư nguồn lực có hạn của Nhà nước, trong bối cảnh đời sống của người dân, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, điều kiện xã hội hóa các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật còn rất khó khăn. 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trình bày tham luận “Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam”. Ảnh: TTXVN
Theo Bộ trưởng, cần xử lý thỏa đáng mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, bảo tồn và phát huy, giữ gìn và phát triển, để đảm bảo duy trì, bảo vệ được các giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời xác lập, bổ sung những giá trị mới đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển của xã hội đương đại; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, địa phương và nhân loại, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, để Việt Nam hội nhập quốc tế thành công. 
Cũng theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, cần đảm bảo sự phát triển hài hòa, đúng mức giữa văn hóa tinh hoa và văn hóa đại chúng, vừa góp phần phổ cập văn hoá phổ thông cho quảng đại quần chúng, nâng cao mặt bằng dân trí, tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ, vừa tạo những bước ngoặt về tư duy, học thuật, tư tưởng, những thành tựu đỉnh cao trong văn hóa nghệ thuật. 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh nhìn nhận phải giải quyết được bài toán khó giữa yêu cầu thực hiện những nhiệm vụ to lớn của sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam liên quan đến nhiều Bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, các địa phương với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được Chính phủ phân công. 
TTXVN

Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên