• 'The Way' - Con đường dẫn đến hư không

    'The Way' - Con đường dẫn đến hư không
    01/05/2017 11:40 AM

    Tháng 2/1998, khi nhóm nhạc Fastball phát hành bài hát hit của họ mang tựa đề, 'The Way', thì gần như lập tức lấy được sự yêu thích của mọi người.