Sửa quy định về trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán

27/04/2022 12:29 GMT+7 | Tin tức 24h

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Chứng khoán ngày 25/4: Hơn một nửa rổ VN30 nằm sàn, VN-Index mất hơn 68 điểm

Chứng khoán ngày 25/4: Hơn một nửa rổ VN30 nằm sàn, VN-Index mất hơn 68 điểm

Càng về cuối phiên giao dịch hôm nay (25/4), áp lực bán gia tăng mạnh và tập trung vào nhóm cổ phiếu trụ khiến đà giảm của thị trường càng được nới rộng. VN-Index mất hơn 68 điểm, trong khi hơn một nửa rổ VN30 nằm sàn.

Theo đó, Thông tư quy định đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán trong nước, được tự do mua bán trên thị trường và giá chứng khoán thực tế trên thị trường tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm thấp hơn giá trị của khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán.

Đối tượng lập dự phòng nêu trên không bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Theo Thông tư số 24/2022/TT-BTC, mức trích lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán được tính bằng giá trị khoản đầu tư chứng khoán đang hạch toán trên sổ kế toán của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm trừ đi số lượng chứng khoán doanh nghiệp đang sở hữu và nhân với giá chứng khoán thực tế trên thị trường.

Sửa quy định về trích lập dự phòng, tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán, tổn thất đầu tư, đầu tư chứng khoán, chứng khoán, bộ tài chính, Thông tư 24/2022/TT-BTC sửa đổi
Sửa quy định về trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán

Thông tư cũng nêu rõ, đối với chứng khoán đã niêm yết, bao gồm cả cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng khoán phái sinh, chứng quyền có đảm bảo đã niêm yết, giá chứng khoán thực tế trên thị trường được tính theo giá đóng cửa tại ngày gần nhất có giao dịch tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm.

Trường hợp chứng khoán đã niêm yết trên thị trường mà không có giao dịch trong vòng 30 ngày trước ngày trích lập dự phòng thì doanh nghiệp xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định. 

Trường hợp tại ngày trích lập dự phòng, chứng khoán bị hủy niêm yết hoặc bị đình chỉ giao dịch hoặc bị ngừng giao dịch thì doanh nghiệp cũng xác định mức trích dự phòng cho từng khoản đầu tư chứng khoán theo quy định về mức trích lập của các khoản đầu tư khác.

Cũng theo thông tư, đối với cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết và các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng (UPCoM) thì giá chứng khoán thực tế trên thị trường được xác định là giá tham chiếu bình quân trong 30 ngày giao dịch liền kề gần nhất trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm do Sở Giao dịch chứng khoán công bố.

Trường hợp cổ phiếu của công ty cổ phần đã đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM mà không có giao dịch trong vòng 30 ngày trước thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp xác định mức trích dự phòng cho từng khoán đầu tư chứng khoán theo quy định về mức trích lập của các khoản đầu tư khác.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp đã niêm yết, đăng ký giao dịch, giá trái phiếu trên thị trường là giá giao dịch gần nhất tại Sở Giao dịch chứng khoán trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trường hợp không có giao dịch trong vòng 10 ngày tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính năm thì doanh nghiệp không thực hiện trích lập dự phòng đối với khoản đầu tư này.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/5/2022. Số dư dự phòng các khoản đầu tư trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương mà doanh nghiệp đã trích lập đến trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành (nếu có) được hoàn nhập, ghi giảm chi phí tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm 2022.

Thùy Dương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm