• TIN BUỒN: Đồng chí Nguyễn Đức Bình từ trần

    TIN BUỒN: Đồng chí Nguyễn Đức Bình từ trần
    01/02/2019 20:28

    Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay