• Tại sao nói 'Một, Chạp, Giêng, Hai'?

    Tại sao nói 'Một, Chạp, Giêng, Hai'?
    17/02/2018 08:00

    Để ý sẽ thấy những người Việt Nam lớn tuổi không bao giờ nói “tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2…” mà họ chỉ nói “[tháng] Một, Chạp, Giêng, Hai”.