LỊCH THI ĐẤU VÀ LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP FIFA WORLD CUP 2014

Thứ Hai, 31/03/2014 20:47 GMT+7

TT
Ngày, gi
Bảng
Trận đấu
Thành phố
T. tiếp
1
13/6
03h00
A
Sao Paolo
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15,
HTV Thể Thao, VTC3
2
23h00
A
Natal
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
3
14/6
02h00
B
Salvador
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
4
05h00
B
Cuiaba
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao,VTC3
5
23h00
C
Belo Horizonte
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao,VTC3
6
15/6
02h00
D
Fortaleza
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
7
05h00
D
Manaus
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
8
08h00
C
Recife
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
9
23h00
E
Brasilia
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
10
16/6
02h00
E
Porto Alegre
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
11
05h00
F
Rio De Janeiro
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
12
23h00
G
Salvador
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
13
17/6
02h00
F
Curitiba
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
14
05h00
G
Natal
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
15
23h00
H
Belo Horizonte
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
16
05h00
H
Nga 1-1 Hàn Quốc
Cuiaba
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
17
02h00
A
Fortaleza
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
18
23h00
B
Manaus
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
19
19/6
02h00
B
Rio De Janeiro
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
20
05h00
A
Cameroon 0-4 Croatia
Cuiaba
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
21
23h00
C
Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà
Brasilia
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
22
20/6
02h00
D
Sao Paolo
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
23
05h00
C
Natal
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, SCTV HD Thể Thao
24
23h00
D
Recife
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
25
21/6
02h00
E
Salvador
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
26
05h00
E
Curitiba
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
27
23h00
F
Belo Horizonte
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
28
22/6
02h00
G
Fortaleza
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
29
05h00
F
Cuiaba
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
30
23h00
H
Rio De Janeiro
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
31
23/6
02h00
H
Porto Alegre
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
32
05h00
G
Manaus
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3
33
23h00
B
Curitiba
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV HD Thể Thao
34
23h00
B
Sao Paolo
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+PM, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
35
24/6
03h00
A
Brasilia
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
36
03h00
A
Recife
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
37
23h00
D
Costa Rica 0-0 Anh
Belo Horizonte
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
38
23h00
D
Fortaleza
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
39
25/6
03h00
C
Curitiba
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
40
03h00
C
Fortaleza
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
41
23h00
F
Porto Alegre
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
42
23h00
F
Salvador
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
43
26/6
03h00
E
Manaus
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
44
03h00
E
Rio De Janeiro
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
45
23h00
G
Brasilia
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
46
23h00
G
Recife
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
47
27/6
03h00
H
Curitiba
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
48
03h00
H
Sao Paolo
VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao
Vòng 1/8


49
28/6
23h00

Belo Horizonte
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
50
29/6
03h00

Rio De Janeiro
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
51
23h00

Brasilia
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
52
30/6
03h00

Recife
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
53
23h00

Fortaleza
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
54
1/7
03h00


Porto Alegre
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
55
23h00


Sao Paolo
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
56
2/7
03h00

Salvador
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
Vòng TỨ KẾT


57
4/7
23h00

Porto Alegre
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
58
5/7
03h00

Rio De Janeiro
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
59
23h00Salvador
VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
60
6/7
03h00

Brasilia
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
Vòng BÁN KẾT


61
9/7
03h00Belo Horizonte
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
62
10/7
03h00

Sao Paolo
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
Chung kết & Giải Ba


63
13/7
03h00Brasilia
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
64
14/7
02h00

Đức 1-0 Argentina
Rio De Janeiro
VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tự hào ngành Điện miền Nam 45 năm

Tiêu điểm - Spotlight