.
Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 1.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 2.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 3.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 4.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 5.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 6.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 7.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 8.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 9.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 10.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 11.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 12.

Thử đi mua Rolls-Royce tại Việt Nam: Một cú tick chọn màu sơn gần 2 tỷ, có yêu cầu dù nhiều tiền mấy cũng bị từ chối - Ảnh 13.

 

Thế Anh
Thế Anh, Rolls-Royce
Thành Đạt