• Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL: Văn hóa góp phần phát triển bền vững đất nước

    Bộ trưởng Bộ VH, TT & DL: Văn hóa góp phần phát triển bền vững đất nước
    25/01/2020 10:39 AM

    Năm Kỷ Hợi 2019, những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch đã nỗ lực, sáng tạo, góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước, nâng cao hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Trong đó, cả văn hóa, du lịch, thể thao đã thực sự tạo dấu ấn, điểm sáng nổi bật.