• VIDEO: Tội dâm ô và điểm mờ pháp lý

    VIDEO: Tội dâm ô và điểm mờ pháp lý
    13/04/2019 06:24 PM

    Những hành vi dâm ô liên tục xảy ra trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, cả 3 Bộ luật Hình sự 1985, 1999, 2015 đều không quy định cụ thể thế nào là dâm ô trẻ em.

SẮM ĐỒNG HỒ CHẤT - NHẬN NHIỀU QUÀ NHẤT
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7