• Bàn giao nhiều hiện vật tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

    Bàn giao nhiều hiện vật tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
    22/07/2019 08:18 PM

    Chiều 22/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp nhận hiện vật hiến tặng Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm sưu tầm, thu thập các kỷ vật, hiện vật xây dựng Đề án thành lập Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.