• Sẽ phục dựng Di tích lịch sử quốc gia Trại Đa-vít

     Sẽ phục dựng Di tích lịch sử quốc gia Trại Đa-vít
    26/02/2020 08:48 AM

    Bộ VHTTDL đồng ý về chủ trương và sẽ hỗ trợ chuyên môn để Bộ Quốc phòng hoàn thiện đề án thành lập Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh và phục dựng Di tích lịch sử quốc gia Trại Đa-vít (TP. HCM).