• Đọc 'Tạp ghi Việt sử địa': 'Không gì thực sự xảy ra nếu chưa được ghi lại'

    Đọc 'Tạp ghi Việt sử địa': 'Không gì thực sự xảy ra nếu chưa được ghi lại'
    16/04/2020 06:53 PM

    Câu nói trên đây của văn sĩ Virginia Woolf (1882-1941) khá phù hợp với bộ "Tạp ghi Việt sử địa" (3 tập) của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, dày gần 1.000 trang. Phù hợp vì tác giả không có tham vọng ghi chép những điều to tát, xuyên suốt, mà đúng là một “tạp ghi”, theo nghĩa đề cập đến những vấn đề thiết thân, đôi khi rời rạc với nhau.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên