02:08 22/02/2014

Thủ tướng kết luận về đổi mới thi tốt nghiệp THPT

Ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 74/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/2, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 74/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Ngày 17/2/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP và đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Văn phòng Chính phủ.


Thí sinh tra kết quả thi tốt nghiệp. Nguồn: TTXVN

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có kết luận như sau: Năm 2014, Bộ Giáo dục Đào tạo triển khai phương án tổ chức các kỳ thi như đã nêu trong Báo cáo ngày 17/2/2014 , bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, tạo điều kiện thúc đẩy mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TƯ ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Cháp hành Trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế".

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trưởng xây dựng phương án tổ chức thi từ năm 2015 và công bố công khai vào đầu quý III năm 2014 theo hướng: Nội dung thi nhằm tạo động lực để học sinh học, phát triển toàn diện, đồng thời có tính hướng nghiệp, tạo thước đo khách quan, khoa học để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong việc tự chủ tuyển sinh theo quy định của Luật Giáo dục đại học và hướng tới có một kỳ thi quốc gia đáp ứng yêu cầu cung cấp căn cứ tin cậy cho việc xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan liên quan biết, thực hiện.

TTXVN