• Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam

    Tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa, con người Việt Nam
    21/06/2019 19:41

    Chiều 21/6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết 33/NQ-TW).

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay