Sách mới 'Nước Đức từ A đến Z' của tác giả Lê Quang

Sách mới 'Nước Đức từ A đến Z' của tác giả Lê Quang

"Nước Đức từ A đến Z" là nhan đề cuốn tản văn mang màu sắc tự sự  của tác giả Lê Quang vừa được NXB Phụ nữ ấn hành dưới sự bảo trợ truyền thông của Công ty Nhịp Cầu Đức CTC.