• Người nhà quê

    Người nhà quê
    04/07/2009 16:10

    Người thôn quê là vậy. Người ta chỉ biết những cái cần biết, thiết thực đến đời sống hằng ngày, và quan tâm thực sự đến những gì gắn với miếng cơm manh áo của họ.