Theo dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập mà Bộ GD-ĐT vừa công bố, giáo viên mầm non dạy 2 buổi/ngày, mỗi ngày làm việc 6 giờ, làm vượt sẽ được nhận tiền lương dạy thêm giờ.


 
 Ảnh: minh họa - Internet
 
Dự thảo cũng cho biết, giáo viên mầm non (GV MN) chỉ làm việc 5 ngày/tuần. Như vậy 1 năm, GV MN sẽ phải tham gia 1.050 giờ dạy. So với các cấp học còn lại thì số giờ dạy của GV MN vẫn ở mức rất cao. Cụ thể ở bậc tiểu học GV dạy 23 tiết/tuần tương ứng với 805 giờ dạy/năm (riêng với GV dạy ở trường phổ thông dân tộc bán trú, dạy ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật thì định mức là 21 tiết/tuần).

Đối với cấp THCS thì GV dạy 19 tiết/tuần tương ứng với 735 giờ dạy/năm, GV dạy ở trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, dạy ở trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật đảm nhần 17 tiết/tuần. Đối với cấp THPT thì GV dạy 17 tiết/tuần tương ứng với 629 giờ dạy/năm, GV dạy ở trường phổ thông dân tộc nội trú thì chỉ phải đảm nhận 15 tiết/tuần tương ứng với 555 giờ dạy.

Theo dự thảo này thì một năm GV MN và tiểu học làm việc 35 tuần. Đối với cấp THCS và THPT thì làm việc 37 tuần/năm. Riêng đối với TCCN thì định mức giờ dạy/ năm của mỗi GV do hiệu trưởng nhà trường quyết định cho từng năm học theo quy định đã ban hành

Dự thảo cũng cho hay, đối tượng áp dụng của thông tư liên tịch này, bao gồm: Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương và đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm trại, phòng thí nghiệm. Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo dự thảo thì số giờ dạy thêm/năm = [Số giờ thực dạy/năm + số giờ quy đổi hoặc miễn giảm (nếu có)] - Định mức giờ dạy/năm; Tiền lương dạy thêm giờ = Số giờ dạy thêm/ năm nhân với tiền lương dạy thêm 1 giờ (Tiền lương dạy thêm 1 giờ = Tiền lương 1 giờ dạy nhân với 150%); Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư này không quá 200 giờ dạy/năm.

Dự thảo cũng nhấn mạnh, chỉ thanh toán tiền lương dạy thêm giờ ở các cơ sở GD MN dạy 2 buổi/ngày và ở cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học, bộ môn thiếu nhà giáo theo định mức biên chế. Các cơ sở GD MN dạy 2 buổi/ngày, các cơ sở giáo dục phổ thông, thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, đại học, bộ môn đủ nhà giáo theo định mức biên chế, chỉ được thanh toán tiền lương dạy thêm giờ khi có nhà giáo nghỉ ốm, nghỉ thai sản, hoặc đi làm nhiệm vụ chuyên môn, học tập, bồi dưỡng do cấp có thẩm quyền điều động phải bố trí nhà giáo khác dạy thay…

Theo Dân trí