Ông Phan Xuân Biên, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP. Ảnh: SGGP

(TT&VH) - Hôm qua 30/8, theo Quyết định của Thành ủy TP.HCM, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật (VHNT) TP.HCM đã chính thức ra mắt với 33 người, gồm các văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà quản lý văn hóa - thông tin trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM làm Chủ tịch Hội đồng này.


Hội đồng Lý luận phê bình VHNT TP.HCM có các nhiệm vụ trước mắt: “Đánh giá và tổng kết tình hình sáng tác, lý luận phê bình VHNT, việc thực hiện đường lối VHNT của Đảng tại TP.HCM; đề xuất các nội dung đổi mới, góp phần xây dựng định hướng và cơ sở lý luận phê bình VHNT trong tình hình mới; thực hiện tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm VHNT có giá trị và đấu tranh, phê phán kịp thời các quan điểm sai trái, lệch lạc trong hoạt động VHNT; đề xuất khen thưởng các tác phẩm, công trình nghiên cứu lý luận phê bình VHNT và các chế độ, chính sách trong công tác lý luận, phê bình VHNT”.

H.Nhân