(TT&VH) - Nhà nghiên cứu Trịnh Bách vừa bàn giao 46 bộ trang phục nhã nhạc do ông nghiên cứu và phục chế thành công cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế.

Trong đó, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tiếp nhận 2 áo mão Giao lĩnh Bát dật văn, 2 áo mão Trấn thủ Bát dật võ, 2 áo mão Đại nhạc và 2 áo mão Tiểu nhạc để làm hiện vật trưng bày. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế tiếp nhận 5 áo mão Giao lĩnh Bát dật văn, 5 áo mão Trấn thủ Bát dật võ, 14 áo mão Đại nhạc và 14 áo mão Tiểu nhạc để trang bị cho các nghệ sĩ khi trình diễn nhã nhạc.

Việc phục chế thành công trang phục nhã nhạc được xem là bước tiến trong việc bảo tồn, đưa nhã nhạc đến với công chúng yêu mến loại hình nghệ thuật này.


Nguyệt Anh