Danh sách 10 đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đảng Khoá X:

Đồng chí
Nông Đức Mạnh
Đồng chí
Trương Tấn Sang
Đồng chí
Nguyễn Văn Chi

Đồng chí
Tô Huy Rứa
Đồng chí
Hồ Đức Việt (*)
Đồng chí
Trương Vĩnh Trọng

Đồng chí
Lê Văn Dũng
Đồng chí
Tòng Thị Phóng
Đồng chí
Ngô Văn Dụ (**)

 

 

 

Đồng chí
Hà Thị Khiết (**)

 

(*) Tại Hội nghị Trung ương 3, Ban Chấp hành Trung ương khóa X

(**) Tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương khóa X 
 
(Theo BĐT ĐCS)