Đại hội XIII của Đảng: Niềm tin của dân chính là sức mạnh của Đảng

(Thethaovanhoa.vn) - Thực tiễn hơn 90 năm qua của cách mạng Việt Nam cho thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy tụ được niềm tin của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân Việt Nam.

Đây chính là một nhân tố hết sức quan trọng tạo nên sức mạnh cho Đảng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Niềm tin của nhân dân - nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh cho Đảng

"Ý dân là ý trời”, đó là đầu đề một bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân Dân số ra ngày 31/7/1955. Ngay trong mở đầu của bài báo, Bác viết: “Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại. Đó là lời nói chí lý của thánh hiền đời xưa” (1). Ở đây, Bác không chỉ nhắc lại lời của thánh hiền xưa, mà chính là nhắc lại một quy luật lịch sử của quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Bất cứ một một triều đại nào trong lịch sử lâu dài của dân tộc ta đều chỉ có thể gặt hái được thành công khi có mục đích hợp lòng dân, xuất phát từ lợi ích chung của dân và được dân ủng hộ. Bởi thế, người anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi mới tổng kết “Phúc chu thủy tín dân do thủy” (lật thuyền mới biết sức dân là sức nước).

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đảng ta đã nhận thức và vận dụng vấn đề đó một cách sâu sắc trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Với tính chất là một đảng vô sản kiểu mới, một đảng chính trị đại diện cho giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn dân tộc, cơ sở chính trị của Đảng chính là nhân dân, sức mạnh của Đảng chính là niềm tin của nhân dân, quyền lực chính trị của Đảng chính là do nhân dân trao cho. Niềm tin là yếu tố tinh thần nhưng khi đã đi vào lòng dân thì trở thành sức mạnh to lớn giúp dân tộc ta làm nên những kỳ tích.

Nhìn lại lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày thành lập đến nay, những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong hơn chín thập kỷ qua xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là Đảng tin dân và dân tin Đảng. Mối quan hệ giữa dân với Đảng chính là mối quan hệ cá-nước, gắn bó bền chặt thành “ý Đảng lòng dân”.

Trong những năm đất nước dưới ách nô lệ, dân chính là người che chở, bảo vệ Đảng bởi tin rằng, Đảng là người sẽ đưa dân tộc thoát khỏi xiềng xích nô lệ. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ xâm lược, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và tiền đồ cách mạng đã góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp để giải phóng non sông đất nước. Và niềm tin ấy cũng là tiền đề quan trọng để cả nước bắt tay xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong 35 thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt trong nhiệm kỳ (2016-2020) vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, duy trì ổn định vĩ mô, tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao, nhiều lĩnh vực đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt… Bên cạnh đó, Việt Nam đã chủ động tham gia xây dựng các nguyên tắc, chuẩn mực trong các thể chế đa phương khu vực và toàn cầu; đàm phán và ký kết được nhiều hiệp định thương mại tự do, hiệp định kinh tế với các đối tác lớn trên thế giới, gần đây nhất là: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh (UKVFTA). Uy tín, vị thế của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Trong đó năm 2020 là năm khó khăn nhất khi Việt Nam cùng lúc phải đối mặt với cả đại dịch COVID-19 và thiên tai bão lũ khốc liệt. Tuy nhiên, đây cũng là năm thành công nhất trong cả nhiệm kỳ (2016-2020) khi Việt Nam đã vượt qua được mọi khó khăn đó như một kỳ tích nhờ vào sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Qua khó khăn, người dân thêm tin tưởng vào năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, những biện pháp mà Đảng và Nhà nước đã đề ra và thực hiện. Chính niềm tin của dân vào Đảng, vào chế độ là điều kiện để phát huy sự sáng tạo, khát vọng vươn lên, cũng như phát huy những nguồn lực to lớn trong xã hội vào phát triển đất nước; là điểm tựa vững chắc cho những quyết sách của Đảng, những nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của Nhà nước được thực hiện thành công.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng

Trong giai đoạn mới của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta có nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức. Phát huy được thời cơ thuận lợi, khắc phục được những khó khăn, hạn chế để hiện thực hóa được mục tiêu đề ra, là một cuộc "chiến đấu khổng lồ", đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm to lớn của toàn Đảng, toàn dân, trong đó phải quán triệt và thực hiện thật nghiêm túc “bài học lấy dân làm gốc”. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” (2). Và để “dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” thì trước hết là phải củng cố được niềm tin của nhân dân, phải làm sao cho dân tin vào Đảng, tin vào Nhà nước và chế độ.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, niềm tin của nhân dân chỉ có thể được củng cố trên cơ sở nhiều yếu tố, nhiều điều kiện, nhưng trước hết và trên hết phụ thuộc vào chính hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng. Nói cách khác, Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để cho dân tin Đảng, để củng cố niềm tin của dân đối với Đảng và chế độ. Phải làm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; chặt chẽ, hợp lý về tổ chức, bộ máy; nghiêm khắc về kỷ luật, kỷ cương; có đủ năng lực lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đảng phải xây dựng, rèn luyện, lựa chọn một đội ngũ cán bộ có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Việc bố trí sử dụng cán bộ trong bộ máy Đảng và hệ thống chính trị phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quyền lực, trách nhiệm công vụ và thái độ phục vụ nhân dân, cùng với chế độ đãi ngộ xứng đáng. Kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân. Kiên quyết loại ra khỏi hàng ngũ của Đảng những kẻ thoái hóa, biến chất, những cán bộ không trung thực, nói không đi đôi với làm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trên thực tế, chính đội ngũ cán bộ là hình ảnh và đại diện trực tiếp của Đảng trước nhân dân, vì thế sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đảng phải giữ gìn mối quan hệ mật thiết với nhân dân, tin dân, thực hiện dân chủ thực chất, dựa vào dân và phát huy bằng được vai trò của dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Có thể khẳng định, niềm tin của nhân dân chính là điều kiện để tăng cường sức mạnh của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, điều kiện để vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thành công công cuộc xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

TTXVN

Thứ Năm, 28/01/2021 08:19 GMT+7