• Bằng tại chức và bằng chính quy có giá trị như nhau?

    Bằng tại chức và bằng chính quy có giá trị như nhau?
    06/12/2017 07:30

    Mấy ngày qua đang có những tranh luận quanh việc bằng đại học tại chức sẽ có giá trị giống như bằng đại học chính quy trong dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), nên tương lai chỉ cần cấp một loại bằng. Dự thảo này do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, đang trình lên Quốc hội.