Kết quả bình chọn câu hỏi: Theo bạn, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn những năm tới nên được:
Đáp án % Số BC
- Ngừng tổ chức 86 % 828 lượt
- Vẫn tổ chức 2 % 26 lượt
- Nên duy trì, nhưng phải hoàn thiện công tác tổ chức và đảm bảo an toàn 11 % 107 lượt