Bình chọn
Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng

Chưa nên thu phí

Không có ý kiến

Xem kết quả