Bình chọn
Theo bạn có nên tiếp tục Lễ hội Chém lợn

Nên tiếp tục duy trì

Nên dừng lại ngay lập tức

Nên duy trì nhưng có sự thay đổi

Xem kết quả