Di tích và màu sơn

Di tích và màu sơn

Cuối cùng thì cuộc tranh luận về việc trùng tu bia Chiến sĩ Trận vong tại Huế đã bước đầu ngã ngũ tại cuộc họp do lãnh đạo địa phương tổ chức vào hôm qua 17/1.

Bình luận mới nhất